Οι εργαζόμενοι στο ΚΠΑ2 Λάρισας ΚΠΑ2 Βόλου ΚΠΑ2 Τρικάλων ΚΠΑ2 Καρδίτσας ΚΠΑ2 Λαμίας ΚΠΑ2 Γρεβενών ΚΠΑ2 Καρπενησίου ΚΠΑ2 Καλαμπάκας ΚΠΑ2 Αλμυρού ΚΠΑ2 Ελλασόνας στην Περ/κή Διεύθυνση και στις Εκπαιδευτικές Μονάδες σας καλοσωρίζουν στον ιστότοπό τους

21 Φεβ 2013

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Κεφάλαιο 2
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΟΑΕ∆
 
Άρθρο 27
Σκοπός Ο.Α.Ε.∆.
Το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.∆. και άλλες διατάξεις» (   Α΄258)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.), ο οποίος συστάθηκε
με το ν.δ. 2961/1954 "περί Συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως
Ανεργίας" (   197 Α') και ο οποίος μετονομάσθηκε σε Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) με το ν.δ. 212/1969 "Περί οργανώσεως και διοικήσεως του
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναμικού" (   112 Α), αποτελεί νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Ο Ο.Α.Ε.∆. έχει σκοπό την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση
και την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, την ασφάλιση κατά της ανεργίας,
την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη σύνδεσή της με την
απασχόληση, την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των
οικογενειών αυτού, τη χορήγηση  παροχών για στεγαστική προστασία αυτού και τησυνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του, ενόψει της βελτίωσης του βιοτικού του
επιπέδου.
Ο Ο.Α.Ε.∆. συμμετέχει στην εφαρμογή του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων και
δύναται να υλοποιεί και να συμμετέχει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε προγράμματα που απορρέουν από το
εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων.
3. Ο Ο.Α.Ε.∆. μεριμνά ιδίως:
α) για την παρακολούθηση των δεδομένων της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματική
σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας,
β) για την εγγραφή των ανέργων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο και την τοποθέτησή τους,
ανάλογα με τα γενικά και ειδικά προσόντα τους, σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με την
αξιοποίηση σύγχρονων μέσων πληροφόρησης και ενημέρωσης,
γ) για την εφαρμογή μέτρων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και διευκόλυνσης της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού,
δ) για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης της ανεργίας και ιδιαίτερα
μέτρων προς διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την επαγγελματική ένταξη ευπαθών
κοινωνικών ομάδων,
ε) για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με την παροχή οικονομικών
ενισχύσεων προς τους εργοδότες,
στ) για την οικονομική υποστήριξη των ανέργων με την παροχή τακτικών επιδομάτων σε
όσους έχουν καταστεί άνεργοι, καθώς και την καταβολή παροχών λόγω αφερεγγυότητας
του εργοδότη,
ζ) για τη χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων, επιδομάτων κυήσεως και μητρότητας,
εποχιακών επιδομάτων, παροχών στράτευσης και λοιπών βοηθημάτων στους δικαιούχους
που συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις,
η) για την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στο
πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάπτυξη του συστήματος της μαθητείας
με σκοπό τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξης των νέων στην ενεργό επαγγελματική
ζωή,
θ) για την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης για ανέργους και εργαζόμενους,
ι) για τη σύσταση και λειτουργία Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και
Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) ,
ια) για τη συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στη χάραξη των κατευθύνσεων του
επαγγελματικού προσανατολισμού,
ιβ) για τη φύλαξη και περιποίηση των παιδιών του εργατικού δυναμικού, με την ανάθεση
του έργου αυτού στους νόμιμα λειτουργούντες ή ιδρυομένους για το σκοπό αυτό
βρεφονηπιακούς σταθμούς του ∆ημοσίου, των Νομικών προσώπων ∆ημοσίου ή Ιδιωτικού
∆ικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως ή ιδιωτών.
ιγ) για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών
και αυτοαπασχολουμένων.»
 
Άρθρο 28
Συμμετοχή του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) στο ∆.Σ. του
ΟΑΕ∆ ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου
Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 (   Α΄258)
αντικαθίσταται ως εξής:
« ζ) Πέντε (5) εκπροσώπους των εργοδοτών με τους αναπληρωτές τους, που
υποδεικνύονται ως εξής: ∆ύο (2) από το Σ.Ε.Β., ένας (1) από τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., ένας (1) από
την Ε.Σ.Ε.Ε. και ένας (1)  από το Σ.Ε.Τ.Ε.. Ένας (1) από τους εκπροσώπους των
εργοδοτών υποδεικνύεται από κοινού ως Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆.. Σε
περίπτωση ασυμφωνίας, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από το Σ.Ε.Β..»  
Άρθρο 29
Ακατάσχετο των εισφορών υπέρ κλάδων
και λογαριασμών του ΟΑΕ∆
1. Όλες οι εισφορές που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕ∆
αποτελούν κοινωνικούς πόρους.
Επί των τραπεζικών καταθέσεων του ΟΑΕ∆ στις οποίες περιλαμβάνονται και εισφορές
όπως αυτές του προηγουμένου εδαφίου  δεν είναι επιτρεπτή η κατάσχεση.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 95 του ν. 2362/1995 (   Α΄ 247) εφαρμόζονται ανάλογα και στις
περιπτώσεις της κατάσχεσης εις χείρας του Ο.Α.Ε.∆. ως τρίτου και της αναγγελίας της
εκχώρησης απαιτήσεων τρίτων κατά του Ο.Α.Ε.∆.
Στις περιπτώσεις αυτές, το κατασχετήριο ή το εκχωρητήριο έγγραφο που προβλέπεται στο
ανωτέρω άρθρο κοινοποιείται προς την ∆ιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.∆.
 
Άρθρο 30
Θωράκιση Ακίνητης περιουσίας Ο.Α.Ε.∆. – Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής
1. Η ακίνητη περιουσία του Ο.Α.Ε.∆. προστατεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της
νομοθεσίας, περί προστασίας της ακίνητης περιουσίας του ∆ημοσίου, όπως κάθε φορά
ισχύουν. Επί διοικητικής αποβολής αποφαίνεται το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού,
ενώ το σχετικό πρωτόκολλο εκδίδει ο ∆ιοικητής.
2. Το πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής κατά οποιουδήποτε κατέχει αυθαίρετα ή επιχειρεί
να καταλάβει ακίνητο, του οποίου η κυριότητα ανήκει στον Ο.Α.Ε.∆. συντάσσεται από την
Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού.
3. Ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει ανακοπή κατά του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής
ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30)
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του πρωτοκόλλου. Αντίγραφο της ανακοπής
κοινοποιείται στην Νομική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. εντός της ίδιας προθεσμίας, επί ποινή
απαραδέκτου της συζητήσεως. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση του
πρωτοκόλλου.
4. Ο καθού απευθύνεται το πρωτόκολλο θεωρείται ότι το αποδέχθηκε, αν εντός της ως
άνω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρωτοκόλλου δεν
ασκήσει κατ' αυτού ανακοπή.
5. Για την προδικασία και την εκδίκαση της ανακοπής εφαρμόζονται οι διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων.
6. Κατά της αποφάσεως του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση ενώπιον του αρμοδίου
μονομελούς Πρωτοδικείου, που δικάζει κατά τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής
∆ικονομίας περί ασφαλιστικών μέτρων, μη επιτρεπομένης παραπομπής της υπόθεσης στο
Πολυμελές Πρωτοδικείο. Η έφεση ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
επίδοση της απόφασης.
7. Οι προθεσμίες που τίθενται με το παρόν άρθρο δεν παρεκτείνονται λόγω αποστάσεως.
8. Για την εκτέλεση του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή
της αστυνομικής αρχής, η οποία υποχρεούται να συνδράμει.
 
Άρθρο 31
∆ιοικητική συνδρομή ΟΑΕ∆ - Προστασία ελεγκτών ΟΑΕ∆
1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες,
καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.∆. μηχανογραφικών στοιχείων
και πληροφοριών, για τη διευκόλυνση των αρμοδιοτήτων του.
2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του ΟΑΕ∆, η
ελεγκτική διαδικασία δεν διακόπτεται. Οι ελεγκτές του ΟΑΕ∆ δεν διώκονται και δενενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του
απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από τον ΟΑΕ∆, η
παραβίαση του καθήκοντος εχεμύθειας και η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος κατά τα
οριζόμενα στον ν. 3528/2007.
3. Οι υπάλληλοι του ΟΑΕ∆ τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που
περιήλθαν στη γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και μετά την
αποχώρησή τους από τον Οργανισμό. Τηρούν επίσης απόρρητες τις πηγές από τις οποίες
περιήλθαν στη γνώση τους καταγγελίες ή παράπονα.
 
Άρθρο 32
Μέτρα για την αποτελεσματικότερη ένταξη/επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας
1. Κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικεία ασφαλιστικά
ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν να εγγράφονται ως
άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆.
2. Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕ∆ ανέργων σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα,
πλην όμως δεν υπολογίζεται κατά τη μέτρηση του χρόνου ανεργίας.
3. Στην περίπτωση εγγεγραμμένων ανέργων που έχουν τύχει τακτικής επιδότησης
ανεργίας και που κατά τη διάρκεια αυτής της επιδότησης παρακολουθούν προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης, εφόσον η ημερήσια αποζημίωσή τους για την
παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης υπερβαίνει το ύψος του
καταβαλλόμενου επιδόματος ανεργίας, οι ημέρες παρακολούθησης των ως άνω
προγραμμάτων αφαιρούνται από το χρόνο της εγκριθείσας γι’ αυτούς τακτικής επιδότησης
ανεργίας.  
4. Η περίπτωση γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 1545/1985 (   Α΄91)
αντικαθίσταται ως εξής: «γ) οι μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών»
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.∆. καθορίζονται τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των μη επιδοτουμένων ανέργων που εγγράφονται στα μητρώα του
Οργανισμού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
 
Άρθρο 33
Ρυθμίσεις σχετικές με την τακτική επιδότηση ανεργίας
1. Η διάταξη της περίπτωσης β) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (  
Α΄91), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1836/1989 (   Α΄89) και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής: «β)  απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα  εποχιακά 
επαγγέλματα, για  τους  οποίους  μετά  τη  δεύτερη  περίοδο  απασχόλησης ως χρονικό
διάστημα υπολογισμού των ημερομισθίων λαμβάνεται  το  δωδεκάμηνο  πριν από  τη 
λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να αφαιρούνται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.
Για την απασχόληση στο δίμηνο  αυτό  οι  εργοδότες  υποχρεούνται  να  χορηγούν 
βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζονται με απόφαση του ∆.Σ. του
Ο.Α.Ε.∆. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που
παρέχεται σε  επιχειρήσεις,  εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα
επιχειρήσεων οι  οποίες  από  τη  φύση  τους,  τις καιρικές  ή  ιδιαίτερες  συνθήκες  ή λόγω
των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών  λειτουργούν  κατά  ημερολογιακό  έτος   για  
χρονικό   διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο
δε χρονικό διάστημα  του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που
υπερβαίνει  το  25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την
περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους». 2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 1545/85 (   Α΄91) προστίθεται εδάφιο
ως εξής: «Ημέρες εργασίας, που προηγούνται της λήξης, της πρώτης αναστολής ή
διακοπής της επιδότησης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό νέας επιδότησης».
 
Άρθρο 34
Ερμηνευτική διάταξη
Η αληθής έννοια της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του ν. 3526/2007 (   Α΄24), για το
χρονικό διάστημα της ισχύος της, είναι ότι το βοήθημα που καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.∆.
στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση εργασίας καταγγέλθηκε ή παραιτήθηκαν στα
πλαίσια της εξυγίανσης της εταιρείας, επιπλέον της αποζημίωσης απολύσεως που αυτοί
έλαβαν ήδη από την ανωτέρω εταιρεία, υπολογίζεται σύμφωνα με το ένα και μοναδικό
ποσοστό που ορίζεται για την κάθε μία από τις προβλεπόμενες στην ανωτέρω διάταξη
περιπτώσεις αποζημίωσης.  
 
Άρθρο 35
Θέματα προσωπικού και υπηρεσιών ΟΑΕ∆
1. Όσοι, σύμφωνα με οριστικούς πίνακες προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, προβλέπονται ως
διοριστέοι στους καταργηθέντες από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου με τις επωνυμίες
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.),
θεωρούνται ως διοριστέοι στον ΟΑΕ∆.
2. Όσοι, δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, κρίνεται ότι πρέπει να
προσληφθούν στους καταργηθέντες από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου με τις επωνυμίες
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.),
προσλαμβάνονται από τον ΟΑΕ∆.
3. Όσοι, δυνάμει της προβλεπόμενης από τον ν. 2643/1998 (   Α΄220) διαδικασίας,
απέκτησαν το δικαίωμα να προσληφθούν αναγκαστικά στους καταργηθέντες από 14-02-
2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων
∆ημοσίου ∆ικαίου με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), προσλαμβάνονται αναγκαστικά από τον ΟΑΕ∆.
Άρθρο 36
Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
1. Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) συνιστάται κλάδος με
την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής».
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ
7/28-2-2012 (   Α΄39) καταργείται και οι πόροι, τα αποθεματικά και κάθε έσοδο αυτού
μεταφέρονται στον ως άνω συνιστώμενο κλάδο.  
Ο κλάδος με την επωνυμία «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» και ο κλάδος με την
επωνυμία «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (ΛΑΕΚ)
που συστάθηκε με το άρθρο 1 του  ν. 2434/1996 (188 Α), ενοποιούνται λειτουργικά σε
λογαριασμό με την επωνυμία  «Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών
Πολιτικών» (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.), ενώ οι ενοποιούμενοι κλάδοι παραμένουν απόλυτα διακριτοί
υποκείμενοι σε χωριστή παρακολούθηση και με απόλυτη διαχειριστική αυτοτέλεια.
α) Πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι :
Ι) Εισφορά 0,81 %, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 (   Α΄188).
ΙΙ) Εισφορά  1,35% που βαρύνει τους εργαζόμενους και που υπολογίζεται επί των
αποδοχών τους, επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α. Την ως άνωεισφορά συνθέτουν: α) η προβλεπόμενη από το άρθρο 7 παρ. 1 περ. β) εδάφιο 1ο του ν.δ.
2963/1954 (   Α΄195) εισφορά 1% και β) η προβλεπόμενη από το άρθρο 3 παρ. 1 περ. α)
του ν. 678/1977 (   Α΄246), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 εδάφιο Γ του ν.
3144/2003 (    Α΄111) εισφορά 0,35 %, που αμφότερες συνεισπράττονται  με τις εισφορές
υπέρ ΙΚΑ.
ΙΙΙ) Τα προβλεπόμενα από την περίπτωση γ του άρθρου 89 του ν. 3936/2011 έσοδα τα
οποία διατίθενται αποκλειστικά για τους θεσπισμένους με τη διάταξη αυτή σκοπούς
IV) Κάθε έσοδο από χαριστική αιτία.
V) Οι πρόσοδοι του ΟΑΕ∆ που ενδεχομένως προκύπτουν από την εκμετάλλευση της
περιουσίας των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου με τις επωνυμίες
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.),
αντίστοιχα.
VΙ) Τα πάσης φύσεως πρόστιμα που επιβάλλονται από τους εργοδότες στους μισθωτούς
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3789/1957 «Περί  τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
ενίων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας».
VΙΙ) Οποιοσδήποτε άλλος πόρος προερχόμενος από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Οι πόροι του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. είναι ακατάσχετοι, δεν λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται
από κάθε φορολογική επιβάρυνση.
β) Από τα έσοδα του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.):
Ι) Η εισφορά 0,81 % διατίθεται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΛΑΕΚ.    
ΙΙ) Η εισφορά  1, 35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόμενοι πόροι υπό στοιχεία II έως VΙΙ
διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:
1) ∆απάνες για κάθε γεγενημένη έννομη σχέση των καταργηθέντων με την παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου με την
επωνυμία Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ.), συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκκαθάριση των υποχρεώσεων
που απορρέουν από το κατασκευαστικό πρόγραμμα του καταργηθέντος  Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.).
2) Τακτικό πόρο του Οργανισμού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας (ΟΜΕ∆) σε ποσοστό επί
των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση
του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ∆.
3) Τακτικό πόρο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου ∆υναμικού (ΕΙΕΑ∆)
σε ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Λογαριασμού, που καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται ύστερα από
πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ∆.
4) Την εν γένει κάλυψη υποδομών, ινστιτούτων ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων
της αντιπροσωπευτικής τριτοβάθμιας οργάνωσης των εργαζομένων, που υπογράφουν
εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
5) ∆απάνες για κοινωνικούς σκοπούς, ιδίως :
-την πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού και των
οικογενειών αυτού συμπεριλαμβανομένης και της ψυχαγωγίας των τέκνων αυτού
-την υλοποίηση προγραμμάτων για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού και
των οικογενειών αυτού,
-τη συνδρομή στη συλλογική οργάνωση και δράση του εργατικού δυναμικού, ενόψει της
βελτίωσης του βιοτικού του επιπέδου.  
Οι ως άνω κοινωνικοί σκοποί εξειδικεύονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από πρόταση του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ∆. Με τις ίδιες ή όμοιες Αποφάσεις ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο
κατανομής και καταβολής των χρηματικών ποσών και τη διαδικασία πιστοποίησης της
εκτέλεσης των δαπανών, ενόψει της επίτευξης των ως άνω οριζομένων κοινωνικών
σκοπών.
Ειδικότερα η εισφορά από την περίπτωση γ του άρθρου 89 του ν. 3936/2011 διατίθεται
αποκλειστικά και καλύπτει τους θεσπισμένους με τη διάταξη αυτή σκοπούς
ΙΙΙ) Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του κάθε κλάδου του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και την
υποστήριξη των προγραμμάτων και δράσεών του καλύπτονται από το σύνολο των πόρων
εκάστου κλάδου του ως άνω Λογαριασμού.
2. Για τη λειτουργία του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) συνιστάται Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από:
- τον ∆ιοικητή του ΟΑΕ∆ ή τον οριζόμενο από αυτόν ως αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του
∆ιοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕ∆, ο οποίος και προεδρεύει της Επιτροπής ∆ιαχείρισης.
- τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει η Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ),
- τέσσερις (4) εκπροσώπους με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζουν από κοινού ο
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Γενική Συνομοσπονδία
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),  η Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(ΣΕΤΕ),
- δύο (2) εμπειρογνώμονες με ισάριθμους αναπληρωτές που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς το ∆ιοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Ε.∆. για τον τρόπο
διανομής και χρήσης των ποσών του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. και γενικά για κάθε θέμα που αφορά την
υλοποίηση των σκοπών του ως άνω Λογαριασμού.
3. Η  διαχείριση  του «Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών»
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) υπάγεται στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕ∆ και  ενεργείται  σύμφωνα  με 
τις  διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις διατάξεις του κανονισμού ταμειακής και
λογιστικής διαχείρισης του ΟΑΕ∆ (Β.∆. 410/1971/   Α΄124).
Για την εξασφάλιση της  λειτουργίας,   διαχείρισης   και   παρακολούθησης   του
Ε.Λ.Ε.Κ.Π. προβλέπονται  διακεκριμένοι  κωδικοί  αριθμοί εσόδων και δαπανών στον
Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Οργανισμού.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας,  η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του
ΟΑΕ∆, είναι δυνατόν να καθορίζονται:
α) Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες προσωπικού του Ο.Α.Ε.∆. και η αποζημίωσή
τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν προγράμματα και παροχές,
β) ο αριθμός των ατόμων από το προσωπικό του Ο.Α.Ε.∆., που υποστηρίζουν τη
λειτουργία της Επιτροπής, και το ύψος αποζημίωσής τους για την πρόσθετη απασχόλησή
τους,
γ) το ύψος της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, για τη συμμετοχή τους στις
συνεδριάσεις της,
δ) δαπάνες για κάθε άλλη ενέργεια, αναγκαία για την υλοποίηση των σκοπών του
Λογαριασμού.
Για την αντιμετώπιση των προαναφερόμενων δαπανών, καθώς και του διαχειριστικού
κόστους του ΟΑΕ∆, εγγράφεται κατ' έτος στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.∆. ειδική
πίστωση από έσοδο προερχόμενο από απόδοση ποσοστού από 5% έως 10% επί του
συνολικού ποσού των εισφορών υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή
Κοινωνικών Πολιτικών που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ύστερα
από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕ∆ ανατίθενται στις υφιστάμενεςυπηρεσιακές δομές του ΟΑΕ∆ οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην  ολοκλήρωση των
αναληφθέντων τεχνικών έργων των καταργηθέντων οργανισμών Εστίας και Κατοικίας
καθώς και όλες οι ενέργειες παραχώρησής των κατοικιών στους δικαιούχους και η
σύνταξη των αναγκαίων πράξεων προς την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.
6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που
εκδίδονται μετά από γνώμη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.∆. και δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την
εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
7. Μέχρι τη δημοσίευση της Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας περί συγκρότησης της συνιστώμενης με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου Επιτροπής, ο ΛΑΕΚ εξακολουθεί να λειτουργεί ως μεμονωμένος Λογαριασμός
σύμφωνα με τη νομοθεσία που τον διέπει, όπως επίσης και Ειδικός Λογαριασμός
Κοινωνικής Πολιτικής που συστάθηκε με το άρθρο 3 της ΠΥΣ 7/28-2-2012 (   Α΄39).
8. Το δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν.
2434/1996 (   Α΄188), καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (  
Α΄205), καταργούνται.
9. Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (   Α΄188), όπως αντικαταστάθηκε με
την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 2639/1998 (   Α΄205) και ισχύει, αντικαθίσταται ως
εξής: «10. Από τον Λ.Α.Ε.Κ. επιχορηγούνται το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και
Ασφάλειας της Εργασίας, καθώς και ινστιτούτα και εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν
ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ,  της ΕΣΕΕ, του
ΣΕΤΕ.
Για τους ανωτέρω φορείς η επιχορήγηση από τον Λ.Α.Ε.Κ. μπορεί να ανέρχεται μέχρι
ποσοστού 15% επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράχθηκαν υπέρ του
ΛΑΕΚ».
10. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (   Α΄295) καταργείται.
Άρθρο 37
Λοιπές ∆ιατάξεις σχετικές με τον τ. ΟΕΚ και τον τ. ΟΕΕ
1. Ο  ΟΑΕ∆ καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.
4046/2012, όπως ισχύει, Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου με τις επωνυμίες
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). 
Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής
∆ιοικούσας Επιτροπής του ΟΑΕ∆, τα οποία απαλλάσσονται από κάθε ποινική αστική ή
άλλη ευθύνη για πράξη ή παράλειψη κατά την  άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Tα εκ του τ. Ο.Ε.Κ. προερχόμενα εγγραπτέα δικαιώματα απολαμβάνουν τα προνόμια
του ∆ημοσίου, όπως αυτά θεσπίζονται κάθε φορά, για την απαλλαγή από την καταβολή
τελών σχετικά με τις εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου.
3. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 3983/2011 (Φ.Ε.Κ. 144/17.6.2011, T. Α΄) προστίθεται το
ακόλουθο εδάφιο:
«Για τον τ. Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (O.E.K.) η αποκλειστική προθεσμία για την
άσκηση αναγνωριστικής ή διεκδικητικής αγωγής είναι η ισχύουσα για το Ελληνικό ∆ημόσιο
πλέον των δύο ετών.»
4.α Τα κτίρια υφιστάμενων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ., καθώς και τα κτίρια του τ. ΟΕΕ, 
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 μόνον με την υποβολή των υπό α΄ και β΄
δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του Ν 4014/2011. (προστίθεται στο άρθρο 24 παρ. 20
Ν 4014/2011) Για τα κτίρια αυτά, υπόχρεοι για την έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά
τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 παρ. 3 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (  
407/Β/9-04-2010), είναι οι δικαιούχοι των κατοικιών.
Οι υφιστάμενοι οικισμοί του τ. ΟΕΚ ως υλοποιήθηκαν ενσωματώνονται και τροποποιούν
τα εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια των περιοχών στα οποία έχουν ενταχθεί.
β. Για την έκδοση και μεταγραφή παραχωρητηρίων διαμερισμάτων οικισμών του τ. Ο.Ε.Κ.,
ή για μεταβιβάσεις κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή κτιρίων του τ. ΟΕΕ, εφαρμόζεται η εξαίρεση της
παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011.(προστιθεται ως εξαίρεση (ζ΄) στο άρθρο
23 παρ 2 ν. 4014/2011) Επίσης δεν απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 και του άρθρου 2 του Κ.Ε.Ν.Α.Κ. (  Β’ 407) στις
περιπτώσεις μισθώσεων ή μεταβιβάσεων κτιρίων του τ. Ο.Ε.Κ. ή του τ. ΟΕΕ
5. Το πάσης φύσεως προσωπικό των καταργηθέντων από 14-02-2012 με την παρ. 6 του
άρθρου 1 του ν. 4046/2012 ΝΠ∆∆ με τις επωνυμίες «Οργανισμός Εργατικής Εστίας
(ΟΕΕ)» και «Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)» μεταφέρεται με την ίδια σχέση
εργασίας στον ΟΑΕ∆.
6. Η ως άνω μεταφορά λογίζεται ως επελθούσα  αυτοδικαίως στις 14-02-2012, αλλά ως
νομικά προηγηθείσα της κατάργησης του «Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)» και
«Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)».
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου